പാരമ്പര്യവും നവീകരണവും : ഭരതനാട്യം [Padma Subramanyam]

Ref. : തെന്നിന്ത്യൻ ക്ലാസ്സിക്കൽ കലകൾ : പാരമ്പര്യവും നവീകരണവും

padmasubramanyam1? ഭരതനാട്യ രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു? ഈ മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരു ചിട്ടയായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കലയുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടോ, അതോ സൗന്ദര്യപരമായ വളർച്ചക്ക് മുതൽക്കൂട്ട് ആവുകയാണോ ഈ മാറ്റങ്ങൾ

പഴമയുള്ളത് മാത്രം നല്ലത് എന്ന് കരുതുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അത് പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പുതുമ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല. നല്ല കലാകാരികൾ/ കലാകാരന്മാർ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരെല്ലാവരും പുതുമയെ അന്വേഷിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചവരല്ല. പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട്.ഒരു കൃതി പോലും സ്വന്തമായി രചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് എം. എസ്. സുബ്ബുലക്ഷ്മി അമ്മ. പക്ഷേ, അവർ നല്ല കലാകാരിയായിരുന്നില്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? സംഗീതത്രിമൂർത്തികളുടേയും സ്വാതി തിരുനാളിന്റെയും കൃതികളും,തേവാരങ്ങളും ഭജൻസും എല്ലാം തന്നെ സ്വന്തം ആലാപന വൈദഗ്ദ്യത്തിലൂടെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ആവിഷ്കരിച്ചാണ് അവർ ആസ്വാദക മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയത്. ഇതുപോലെ പാരമ്പര്യത്തെ പകർന്നു തന്ന നർത്തകരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവർ കൊണ്ട് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ചെയ്തതല്ല. പാരമ്പര്യത്തെ അറിഞ്ഞതിലൂടെ അതിനെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകടിപ്പിച്ചതിലൂടെ വന്നു ചേർന്നവ മാത്രമാണ്. അത് തന്നെ ആയിരുന്നു അതിലെ വിജയവും. Read More

പാരമ്പര്യവും നവീകരണവും : യക്ഷഗാനം [Balipa Narayana Bhat]

Ref. : തെന്നിന്ത്യൻ ക്ലാസ്സിക്കൽ കലകൾ : പാരമ്പര്യവും നവീകരണവും

balipa_narayanabhat1? യക്ഷഗാന രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു? ഈ മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരു ചിട്ടയായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കലയുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടോ, അതോ സൗന്ദര്യപരമായ വളർച്ചക്ക് മുതൽക്കൂട്ട് ആവുകയാണോ ഈ മാറ്റങ്ങൾ

കാലത്തിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പാട്ടിലായാലും, അഭിനയത്തിലായാലും, വേഷത്തിലായാലും മാറ്റങ്ങൾ ഇന്നും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യക്ഷഗാന പ്രബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കിയതും ആദ്യമായി അവരെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചതും പാർത്ഥി സുബ്ബ എന്ന ഭാഗവതരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പല മലയാള കൃതികളെ സ്വീകരിച്ചതായി പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ, എന്റെ സമകാലീനനായിരുന്ന കുരിയ വിട്ടല ശാസ്ത്രിയാണ് നൃത്ത വശങ്ങളെ കൂടുതൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഏതാണ്ട് 1940 കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരിക്കണം. അദ്ദേഹം മറ്റിടങ്ങളിൽ പോയി നൃത്തവും നാടകവും പഠിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഓരോ കലാകാരന്മാരും പിന്നീട് പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു.

ശുദ്ധമായ പാരമ്പര്യം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ, അതെ സമയം യക്ഷഗാനം കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും കൂടുതൽ വേദികൾ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്തു. Read More

പാരമ്പര്യവും നവീകരണവും : യക്ഷഗാനം [ML Samaga]

Ref. : തെന്നിന്ത്യൻ ക്ലാസ്സിക്കൽ കലകൾ : പാരമ്പര്യവും നവീകരണവും

mlsamaga_1? യക്ഷഗാന രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു? ഈ മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരു ചിട്ടയായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കലയുടെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ടോ, അതോ സൗന്ദര്യപരമായ വളർച്ചക്ക് മുതൽക്കൂട്ട് ആവുകയാണോ ഈ മാറ്റങ്ങൾ

കാലം മാറിയതിനനുസരിച്ച്, സാമൂഹ്യ സ്ഥിതികൾ മാറിയതനുസരിച്ച് ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള കലയാണ്‌ യക്ഷഗാനം. സാധാരണ സാങ്കേതിക വളർച്ചകൾ കൂടുതലാവുമ്പോൾ പാരമ്പര്യ കലകൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുകയാണല്ലോ പതിവ്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സാങ്കേതിക, വ്യാവസായിക വളർച്ചയോടൊപ്പം കൂടുതൽ ജനങ്ങളാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി യക്ഷഗാനം. കഴിഞ്ഞ 50, 60 വർഷക്കാലമായിട്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. വയലുകളിൽ വിളവെടുപ്പിനു ശേഷം താൽക്കാലിക വേദികൾ കെട്ടിയുണ്ടാക്കി അതിൽ നാടകാവതരണം നടത്തിയിരുന്ന സമ്പ്രദായം യക്ഷഗാന-ബയലാട്ടം എന്നും വാദ്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഭാഗവതന്മാർ ഇരുന്നു പാടി കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ ‘ യക്ഷഗാന- താളമദ്ദളെ’ എന്നും പറഞ്ഞു പോരുന്നു. ഇവ രണ്ടും പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ ആസ്വദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്രമായിരുന്നില്ല അവതരിപ്പിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് അറിവ് പകരുക എന്ന ലക്‌ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. നാടോടി അംശവും ക്ലാസ്സികൽ അംശവും യക്ഷഗാനത്തിന്റെ ഓരോ ഘടകങ്ങളിലും കാണാം. യക്ഷഗാനം എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തന്നെ യക്ഷരുടെ ഗാനം എന്നതാണ്. ‘യക്ഷ’ എന്നാൽ ഭക്തര എന്നാണ് പ്രാഥമിക അർത്ഥം. Read More

ഓര്‍മ്മ എഴുതിയ ദേശം: വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വായനാനുഭവം

orma_ezutiya_deshamസാധാരണ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും യാത്രാവിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വായനാനുഭവം തരുന്നു ശ്രീ.സേതുമാധവൻ മചാടിന്റെ ‘ഓർമ്മ എഴുതിയ ദേശം’. സേതു സാറിന്റെ ബ്ലോഗുകൾ നേരത്തെ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടും കൂടിയാവാം ഈ അനുഭവ ലേഖനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹൃദ്യമായത്.
ഓരോ ലേഖനങ്ങളിലും അവതരണത്തിലെ ഏകതാനത ഉണ്ട് എന്നിരിക്കിലും വ്യത്യസ്ത സംസ്കൃതികൾ പോലെ തന്നെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു.
മുഴുനീള യാത്രയെ കുറിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒരു യാത്രയുടെ അനുഭവം തന്നെ വായനക്കാർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ആദ്യഭാഗമായ ‘യാത്ര’യിൽ വ്യത്യസ്ത നാടുകളിലെ അനുഭവങ്ങളുടെയും പ്രകൃതിയുടേയും ദൃശ്യബിംബങ്ങളെ മനസ്സിൽ തെളിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമാണ് വായനക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌. കാലം വണങ്ങി നിന്ന ബ്റിഹദീശ്വരവും കാഞ്ചൻജംഗയിലെ സൂര്യോദയവും, ചിറാപുഞ്ചിയിലെ മഴവില്ലുമെല്ലാം വരികളിലൂടെ മനസ്സിൽ വിരിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Read More

A nice entry

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.

Read More

Entry with Audio


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer.

 • Donec posuere vulputate arcu.
 • Phasellus accumsan cursus velit.
 • Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
 • Sed aliquam, nisi quis porttitor congue
 • < Read More

Entry without preview image

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

 1. Nulla consequat massa quis enim.
 2. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 3. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Read More

Entry with Post Format “Video”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.

 

Read More

A small gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

 • Nulla consequat massa quis enim.
 • Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.
 • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
 • Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi.

Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Read More

This is a post with post type “Link”

Home Entries with this post type link to a different page with their headline. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Read More

1 2 3 4